دفتر امور هیات علمی- کارشناسان دفتر
کارشناس امور هیات علمی

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1399/4/25 | 
کارشناس کمیته امور هیات ‏‏علمی
خانم آسیه اسمعیلی نژاد

تلفن داخلی: ۵۵۷۰

ایمیل: esmaeilinejadiust.ac.ir

 
کارشناس امور حق التدریس
خانم پروانه شفیع نژاد

تلفن داخلی: ۵۵۵۲

ایمیل: shafienejadiust.ac.ir
 
کارشناس امور حق التدریس
خانم نیلوفر عسگری

تلفن داخلی: ۵۵۲۰

ایمیل: asgariniust.ac.ir
نشانی مطلب در وبگاه دفتر امور هیات علمی:
http://idea.iust.ac.ir/find-146.18856.60430.fa.html
برگشت به اصل مطلب